Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Meer & op Maat Verhuur
Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 maart 2020.

Artikel 1. Definities:

De volgende definiëringen hebben in deze algemene  voorwaarden te gelden:

1.1

Onder verhuurder wordt verstaan Meer & op Maat Verhuurgevestigd te Rotsterhaule, hierna ook te noemen “ Verhuurder”, o.a. gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2

Onder huurder/koper/opdrachtgever wordt bedoeld: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep die met de verhuurder een overeenkomst wenst af te sluiten of afgesloten heeft.

1.3

Onder overeenkomst wordt verstaan: de schriftelijke bevestiging door verhuurder van een bestelling van huurder dan wel de aanvaarding van de factuur.

Artikel 2.Toepasselijkheid algemene verhuurvoorwaarden:

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door de verhuurder, in de breedste zin van het woord.

2.2

Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene voorwaarden.

2.3          De verhuurder heeft het recht de Algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.

Artikel 3. Facturering en betaling:

3.1

Het verschuldigde bedrag (huursom) dient de huurder binnen de vervaldatum na facturering te betalen. Voor de te verrichten betalingen verstuurt de verhuurder facturen via de email of een betaalverzoek. De Huurder heeft het recht om aan te geven of hij/zij bij levering contant wilt betalen of pinnen. Voor de borg zie artikel 3.2.

3.2

De huurder dient bij bezorgen een borg van € 50,- contant te voldoen. De huurder ontvangt de borg retour bij het inleveren of ophalen van de goederen volgens artikel 3.3 en 4.5.

3.3

Schoonmaak en/of reparatiekosten al dan niet met verloren huuropbrengsten zullen achteraf worden gefactureerd aan huurder en zijn onderdeel van de huurovereenkomst.

3.4

De genoemde prijzen op onze website zijn huurprijzen voor 1 dag of rekeneenheden incl. btw en worden vermeerderd met eventuele bezorgkosten.

Eventuele kortingen en/of aanbiedingen worden berekend aan de hand van de nominale dag huurprijzen en/of rekeneenheden en zijn niet te combineren.

Artikel 4.Verhuur:

4.1

Onder gebruiksdag wordt verstaan: een dag als rekeneenheid voor de duur van een huurperiode; de gebruiksdag gaat in om 19:00u en loopt tot 19:00u volgende dag, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2

De verhuurde objecten blijven eigendom van de verhuurde ren mogen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet worden onderverhuurd, weder verhuurd of uitgeleend.

4.3

In geval van niet-verzorgde verhuur is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te inspecteren op gebreken en / of beschadigingen. Eventuele gebreken of beschadigingen dienen terstond aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden, voorafgaand aan de ingebruikneming van het verhuurde door huurder. Na ingebruikname door huurder is er geen mogelijkheid tot restitutie. De goederen zullen bij terugkomst door verhuurder worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele gebreken/beschadigingen. De bevindingen van verhuurder zijn in deze bindend.

4.4

De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en te gebruiken volgens de bijgeleverde instructies. Huurder dient het verhuurde tevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Het verhuurde dient aan de verhuurder in dezelfde staat als waarin het verhuurde ontvangen is terug te worden gegeven.

4.5

Schades aan de gehuurde goederen, alsmede ongevallen met het gehuurde materiaal dienen direct aan de verhuurder te worden gemeld.

4.6

Bij bezorging en ophalen van de goederen, alsmede op en/of afbouw van de goederen dient de huurder mee te helpen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.7

Het wel of niet moeten hebben van een gemeentelijke (evenementen) vergunning is aan de huurder. Het niet hebben van een dergelijke vergunning of onmacht bij bezorgen zoals files, weersomstandigheden en van overheidswege ingestelde obstructies die tot vertraging kunnen leiden bij transport en op of afbouw, zijn uitgesloten van restitutie.

Artikel 5. Annulering en of restitutie bij “onmacht”:

5.1

De huurder kan de reservering annuleren tegen een vergoeding van de huursom zoals hieronder omschreven:

  • 2 tot 30 dagen voor de huurdatum wordt er 25% van de huursom in rekening gebracht.
  • 48 uur voor de huurdatum wordt er 100% van de huursom in rekening gebracht.

Uitzondering op artikel 5.1, zie artikel 5.2

5.2

De huurder kan partytenten gratis annuleren bij zeer slechte weersomstandigheden als storm, annulering is mogelijk tot 8 uur voor de huur. De huurder krijgt de volledige betaling van de partytent terug op de bankrekening waarmee de betaling is voldaan.

Annuleringen buiten deze uitzonderingen geschieden volgende artikel 5.1

5.3

Het wel of niet moeten hebben van een gemeentelijke en of evenementenvergunning is aan de huurder. Het niet hebben van een dergelijke vergunning of onmacht bij bezorgen zoals files, weersomstandigheden en van overheidswege ingestelde obstructies die tot vertraging kunnen leiden bij transport en opbouw of afbouw, zijn uitgesloten van restitutie.

Artikel 6 Aansprakelijkheid:

6.1

De huurder, de persoon die zich legitimeert en de huurovereenkomst tekent wordt gezien als huurder en is verantwoordelijk voor het toezicht op alsmede de staat van retournering van onze goederen.

6.2

Beschadiging en of verlies van de goederen: voor al onze goederen, maar expliciet voor onze speeltoestellen geldt; Scherpe voorwerpen, voedsel en kleurstoffen kunnen de goederen ernstig beschadigen. De hoge reparatie en/of vervangingskosten, alsmede derving van inkomsten zullen na reparatie aan de huurder worden doorberekend. Wij zullen de huurder hiervan op de hoogte stellen indien na constatering blijkt dat hij/zij aansprakelijk kan worden gehouden voor schades.

6.3

Meer & op Maat Verhuur, alsmede haar ingehuurde derden zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van welke schade dan ook.

6.4

De verhuurder, alsmede haar medewerkers, behouden zich het recht de gehuurde goederen te verwijderen van de locatie (terug te halen) zodra blijkt dat  de goederen niet volgens de gebruiksinstructie wordt gebruikt of er gevaar ontstaat of dreigt te ontstaan voor personen of onze goederen. Dit zonder verdere opgaaf van reden en naar inzicht van onze medewerkers. Er zal na terughalen van deze goederen geen restitutie plaatsvinden. Extra kosten voor opruimwerkzaamheden zullen aan u worden doorberekend.

6.5

De verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor financiële schades hoger dan het bedrag van de huursom. Ingediende schades worden afgewikkeld door de verzekeraar van de verhuurder.

6.6

De huurder dient een verzekering af te sluiten voor brand, diefstal, vandalisme etc. tijdens de huurperiode.

 

Artikel 7: Toepasselijk recht bij geschillen

7.1

In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.

7.2

Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder.

 

 

Meer & op Maat Verhuur

Nieuwe Weg 8

8463 VG  Rotsterhaule

06-1100 8697

info@meerenopmaatverhuur.nl